Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Potrebujete niečo nájsť?

V prípade záujmu o kúpu alebo skúšanie nosiča alebo šatky je potrebné sa objednať na presný termín, aby sme sa Vám vedeli čo najlepšie venovať. V prípade, že si nedohodnete termín, nemusí byť poradkyňa k dispozícií. Objednať sa môžete tu.

Námestie Slobody 2013, Zvolen
Po - Pi: 8:30 - 16:30

Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod (e-shop) www.prisrdiecku.sk, platné od 20.02.2020

1.  Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim Pri Srdiečku s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 2013, 960 01  Zvolen, IČO: 52 439 909, DIČ: 2121020726, spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro, vložka č. 36687/S (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, ako aj dodávka tovaru vyrobeného na zákazku či prenájom tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.prisrdiecku.sk (ďalej aj „E-shop“).
Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

Prevádzka:
Pri Srdiečku s.r.o.
Námestie Slobody 2013
960 01  Zvolen

Kontaktné údaje:
E-mail: info@prisrdiecku.sk
Tel. č.:  0904 950 111

Číslo účtu:
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4307 3255

1.2 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.prisrdiecku.sk   a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzipredávajúcim a kupujúcim.

1.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky,  zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

1.4 Definície pojmov

 • Predávajúci je Pri Srdiečku, s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 2013, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 52 439 909, DIČ: 2121020726, spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro,    vložka č. 36687/S (ďalej len „Predávajúci“). Adresa prevádzkarne predávajúceho na ktorú sa majú zasielať zásielky s tovarom určeným na reklamáciu je nasledovná: Pri Srdiečku s.r.o., Námestie Slobody 2013, Zvolen 96001 a zásielky s tovarom určené na odstúpenie od zmluvy na Pri Srdiečku s.r.o., Námestie Slobody 2013 Zvolen 96001.
 • Kupujúci je zákazník internetového obchodu www.prisrdiecku.sk. Fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 • Spotrebiteľ je kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 • Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 • E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku.
 • Tovar sú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke e-shopu www.prisrdiecku.sk. Pod pojmom tovar sa myslí „nový tovar“, „použitý tovar“ a „tovar vyrobený na zákazku“, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.
 • Nový tovar je tovar, ktorý nebol používaný a nachádza sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým príslušenstvom. Otvorený mohol byť iba za účelom kontroly tovaru, ale nebol používaný ani nosený.
 • Použitý tovar je tovar, ktorý už bol používaný a je označený ako „použitý tovar“. Kupujúci berie na vedomie, že použitý tovar môže byť opotrebovaný alebo môže mať vady, ktoré vznikli pri jeho použití. Stav použitého tovaru je uvedený na internetovej stránke e-shopu v jeho popise a prípadné vady alebo opotrebenie sú zohľadnené v cene použitého tovaru.
 • Tovar vyrobený na zákazku – výroba tovaru na základe osobitných požiadaviek kupujúceho, napr. výroba detských nosičov so špecifickými požiadavkami kupujúceho z dodaných šatiek, resp. látok od kupujúceho.
 • Kúpna cena je celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie.

2.  Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e- mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorená kúpna zmluva.

2.2 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch: 

 1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky , je objednávka automaticky zrušená.

 2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.

 3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

2.4 V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

2.5 V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.

2.6 Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

2.7 Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci územia Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany dohodnú na dodaní do iného štátu, je možné poslať po dohode cez dopravu zvolenú predávajúcim aj do iného štátu .

2.8 Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

2.9 Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb, alebo bankovým prevodom, kedy čiastka musí byť prevedená na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru.

2.10 V prípade nákupu nad 300 € je potrebné objednávku uhradiť vopred bankovým prevodom.

2.11   Odosielanie objednaného tovaru závisí od jeho skladovej dostupnosti, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.prisrdiecku.sk  U väčšiny výrobkov prebieha odosielanie nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.

2.12 Tovar je zasielaný kuriérskymi službami, ktoré ponúka predávajúci.

2.13 Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu účtu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych účtov na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.

3.  Cenové podmienky

3.1 Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v e-shope sú uvádzané v eurách. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru alebo zákazkovej výroby, tie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa všeobecných obchodných podmienok.

3.2 Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

3.3 Predávajúci v prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.

4. Spôsob platby

4.1 Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky.

4.2 Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet predávajúceho – kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet predávajúceho, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade zániku zmluvy je platba vrátená na účet zákazníka v plnej sume.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom predávajúci odošle najneskôr do 72 hodín (spravidla na najbližší pracovný deň) od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet najneskôr do 72 hodín (spravidla na najbližší pracovný deň) od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pri dodaní tovaru objednaného na objednávku ako aj tovaru, ktorý v čase potvrdenia objednávky nie je skladom, do 6 týždňov od potvrdenia objednávky a pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch po dohode so spotrebiteľom lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

5.2 Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho, pričom ho informuje aj o možnosti čiastočných dodávok a nákladov za dodanie.

5.3 Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní.

5.4 Faktúra je kupujúcemu doručovaná elektronicky na mail adresu uvedenú kupujúcim. Pričom faktúra slúži aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy a aj ako záručný list.

5.5 Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke predávajúceho po vzájomnej dohode na adrese Pri Srdiečku s.r.o., Námestie Slobody 2013, 960 01  Zvolen po dohode na tel.č. 0904 950 111.

5.6 Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, po vzájomnej dohode aj na územie iného štátu.

5.7Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

5.8 Pri preberaní tovaru sa spotrebiteľovi odporúča skontrolovať:

 • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
 • či je tovar poškodený.

V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, potom predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho. V prípade, ak bol dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, potom predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho.  V prípade zistenia poškodenia tovaru predávajúci odporúča, aby kupujúci vyhotovil záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovare alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom obchode – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným  spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

6.2  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom
na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V
prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického,
ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k
porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. 

6.3. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že  odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje ospotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Tato čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle  vrátený tovar na adresu Pri Srdiečku s.r.o., Námestie Slobody 2013, 960 01  Zvolen a to poisteným balíkom, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal  kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane všetkého príslušenstva. Zákazník je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu). Súčasne vás prosíme o vrátenie pôvodnej visačky, čiarového kódu a ďalších dokladov vzťahujúcich sa k tovaru (ako napr. záručný list, návody, kópia dokladu o nákupe, apod.), bez ktorých nie sme schopní tovar identifikovať a predlžuje sa doba spracovania alebo nie je možné tovar dať opäť do predaja. V prípade, že bude hodnota tovaru znížená  v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné k jeho vyskúšaniu, zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru zákazník, a vrátená čiastka bude zodpovedajúcim spôsobom znížená. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v lehote pre odstúpenie nie je možné tovar bežným spôsobom používať, ale len ho vyskúšať obdobným  spôsobom, ako by mohlo byť vyskúšané v kamennom obchode (tj. v prípade oblečenia to znamená vyskúšať si, ako tovar zákazníkovi sedí a nie ho po dobu 14 dní bežne nosiť, prať apod.). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v  uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od  spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

6.4  Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:  

A. /  Objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.

B. /  Ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny  bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s  kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 

C. /  V prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane kupujúceho, pričom kupujúci ani na písomnú výzvu neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť (nesprávne uvedené kontaktné údaje, kupujúci s predávajúcim nekomunikuje ohľadom objednávky na zákazku a pod.)

D. /   V prípade, že si kupujúci neprevzal predmet objednávky do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si ho prevziať v zmysle výzvy príslušného doručovateľa,

E. /   V prípade poškodenia tovaru pri expedovaní objednávky, pričom predávajúci nemôže objednávku splniť z dôvodu vypredania ostatných skladových zásob,

F. /   V prípade, že kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom predávajúceho.

G. /   V prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazku, ak neposkytol potrebnú súčinnosť.

7. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

7.1  Reklamačný poriadok sa riadi Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,           
Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných
zmluvách, a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobre uplatňované práva
kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej len „reklamácia“).

7.2  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich dielov) spôsobené ich
zvyčajným užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom na uvedené opotrebovanie
vecí, spôsobené ich zvyčajným užívaním, nemôžeme považovať za nedostatok, k čomu
bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii. Pri použitých veciach  nezodpovedá
predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba činí 12
mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

7.3  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zapríčinené kupujúcim, okrem iného,
najmä:

 • prirodzeným opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí,
 • zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • po uplynutí záručnej doby.

7.4 Montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

7.5 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7.6 Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@prisrdiecku.sk, kde uvedie hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis vady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie   je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.

 1. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).
 2. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
 3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Podmienky prenájmu tovaru

8.1  Predávajúci (v tomto článku 8. všeobecných zmluvných podmienok ďalej označovaný ako „Prenajímateľ“) ponúka zákazníkom na internetovej stránke e-shopu tiež možnosť dočasne (počas dojednanej doby) prenajať si tovar za vopred určený poplatok (nájomné), a to za podmienok stanovených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.

8.2  Podmienkou pre vznik nájomnej zmluvy je vyplnenie elektronickej objednávky na internetovej stránke e-shopu www.prisrdiecku.sk  na prenajatie tovaru a jej záväzná akceptácia oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému prenajímateľa. Nájomca môže svoju objednávku bezplatne zrušiť do 24 hodín pred dňom odoslania prenajatej veci alebo pred dňom, kedy si má tovar po dohode osobne vyzdvihnúť. Zrušenie objednávky nájomca vykoná zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú na internetovej stránke e-shopu.

8.3  Nájomná zmluva sa uzatvára na vopred dohodnutú dobu. Dobu nájmu určí nájomca vo svojej elektronickej objednávke presným počtom dní. Doba nájmu začína plynúť nasledujúci deň po odoslaní tovaru. Nájom skončí v posledný deň doby nájmu, rozhodujúca je pečiatka na balíku, to znamená, že doba nájmu je ukončená v deň keď nájomca tovar odošle prenajímateľovi. Dobu nájmu je možné skrátiť alebo predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade nevrátenia tovaru po skončení nájmu sa nájomná zmluva automaticky nepredlžuje.

8.4  Nájomca je povinný zaslať tovar späť prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade, že nájomca si túto povinnosť nesplní, je povinný doplatiť prenajímateľovi sumu za užívanie tovaru po skončení nájmu, a to v sume, akoby nájom stále trval (nájomné na 1 deň * počet dní, o ktoré sa nájomca omeškal z odoslaním tovaru).

8.5  Poplatok za prenajatie tovaru (nájomné) je uvedený na internetovej stránke e-shopu. K poplatku za prenájom tovaru sa pripočítajú náklady na doručenie tovaru nájomcovi, a to v sume uvedenej v elektronickej objednávke podľa zvoleného spôsobu doručenia. Po vzájomnej dohode je možné si tovar prevziať aj osobne v prevádzke prenajímateľa.

8.6  Prenajímateľ odošle tovar na adresu nájomcu uvedenú v elektronickej objednávke, a to až po zaplatení nájomného a po prijatí zálohy za prenájom tovaru. Výška zálohy za prenájom tovaru je uvedená pri každom tovare samostatne. Záloha bude nájomcovi, ponížená o sumu výpožičného a vrátená do 7 dní po doručení prenajatého tovaru      prenajímateľovi a po jeho skontrolovaní na čo si vyhradzuje prenajímateľ 3 dni.

8.7  Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec ďalej do podnájmu.

8.8  Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním prenajatého tovaru. Ustanovenia čl. 8 však platia rovnako.

8.9  Nájomca nesmie vykonávať žiadne úpravy a zmeny na prenajatom tovare bez výslovného písomného súhlasu prenajímateľa.

8.10  Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie prenajatého tovaru prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetovej stránke e-shopu.

8.11  Nájomca sa zaväzuje niesť plnú majetkovú zodpovednosť za prenajatý tovar. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na tovare nevznikla škoda. V prípade, že túto svoju povinnosť nájomca poruší a na prenajatom tovare vznikne odstrániteľná škoda, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa cenníka:

A. / V prípade zašpinenia produktu ťažko odstrániteľnými škvrnami (ovocie, zelenina, víno, make-up, olej,…) Vám budeme účtovať poplatok 15€

B. / V prípade každej povytiahnutej/pretrhnutej nitky bude poplatok 2€

C. / V prípade nenávratného poškodenia výrobku (prerezanie, prepálenie, roztrhnutie, vypratie …) Vám ho zašleme naspäť s dokladom o kúpe, výrobok sa týmto stáva Vaším majetkom

V prípade straty prenajatého tovaru, alebo ak bude škoda neodstrániteľná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy za prenajatie tovaru.

8.12 Prenajímateľ je oprávnený si jednostranne započítať na prijatú zálohu za prenajatie tovaru všetky peňažné nároky voči nájomcovi, najmä nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 8.11 všeobecných zmluvných podmienok, nárok na zaplatenie nájomného a nárok na doplatenie sumy za užívanie tovaru po skončení nájmu. Nájomcovi bude následne vrátený iba zostatok prijatej zálohy po uplatnení práva na zápočet.

8.13  Nájomca je povinný vrátiť tovar v takom stave, v akom mu bol dodaný, a to doporučenou a poistenou zásielkou na adresu prevádzky prenajímateľa. Po vzájomnej dohode je možné tovar vrátiť aj osobne v prevádzke prenajímateľa. Zásielku odporúčame poistiť, keďže za jej prípadnú stratu prenajímateľ nenesie zodpovednosť.

9. Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov TU

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@prisrdiecku.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

11. Záverečné ustanovenia

11.1  Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktorá ostáva platná a účinná. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.2  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

11.3  Zmluvné strany týmto záväzne prehlasujú, že si zmluvu riadne zvážili, jej celý text prečítali a pochopili a že ju uzatvárajú dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto, nimi uzatvorenú zmluvu, akokoľvek urobiť neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto zmluvy vážne deklarovali.

11.4  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 20.02.2020.