Potrebujete niečo nájsť?

Otváracie hodiny od PON - PIA sú od 8:30 - do 16:00.

V prípade záujmu o kúpu alebo skúšanie nosiča alebo šatky je potrebné sa objednať na presný termín, aby sme sa Vám vedeli čo najlepšie venovať. V prípade, že si nedohodnete termín, nemusí byť poradkyňa k dispozícií.

Ďakujeme za pochopenie.
Námestie Slobody 2013, Zvolen
Po - Pi: 8:30 - 16:00

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme právo každého človeka na súkromie a ochranu osobných údajov. Maximálna bezpečnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov a zároveň ich ochrana je v našej spoločnosti samozrejmosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Aby sme zaručili ochranu každého Vášho osobného údaja, s ktorým sa pri našej práci dostaneme do styku, prijali sme technické, organizačné ako i personálne opatrenia v súlade vychádzajúc z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a taktiež aby boli všetky tieto naše opatrenia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Je pre nás dôležité, aby každý, kto využíva služby našej spoločnosti, bol informovaný o dôvodoch a spôsoboch spracúvania osobných údajov, o spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, ako aj s právami, ktoré mu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určuje zákon. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa vyššie uvedených oblastí.

V súvislosti s prijatými opatreniami na ochranu osobných údajov dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý pracovník spoločnosti Pri Srdiečku, s.r.o. má prístup k osobným údajom, ako aj to, ktoré Vaše osobné údaje je oprávnený spracovať.

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je www.prisrdiecku.sk, Pri Srdiečku s.r.o. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
 • Adresa: https://www.prisrdiecku.sk
 • Email: info@prisrdiecku.sk
 • Telefón: 0904 950 111
 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúcich marketingové služby.
   
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 • Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiľ ho odsúhlasíte v procese objednávky
 • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu “Overené zákazníkmi”
 • Sklik – zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu
 • Hotjar – zaznamenáva cookie, použitie webu

 

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII.  Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • Priamo od klienta pri uzatvorení, v priebehu trvania a plnenia zmluvy.
 • Priamo od klienta udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov.
 • Od iných osôb, ktorým klient na to dal súhlas.

VIII.  Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu je založený na dobrovoľnosti, z tohto dôvodu ho klient môže kedykoľvek odvolať. Ak si klient nepraje dostávať od nás ponuku, môže nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom na info@prisrdiecku.sk
 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.Uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie adresujte spoločnosti Pri Srdiečku s.r.o. Odvolanie súhlasu je možné taktiež využitím k tomu určeného odkazu umiestneného na konci každej marketingovej správy, ktorú od nás obdržíte v elektronickej podobe.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

 Odvolanie súhlasu môžete poslať e-mailom na: info@prisrdiecku.sk

Odvolanie súhlasu je možné taktiež využitím k tomu určeného odkazu umiestneného na konci každej marketingovej správy, ktorú od nás obdržíte v elektronickej podobe.

IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

X. Záverečné ustanovenia

 • Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.02.2020.